Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky portálu Domenky.cz

obchodní společnosti Webian s.r.o.
zapsané do Obchodního rejstříku Okresního soudu Košice I., oddíl Sro
vložka č. 48482 / V, IČO: 52 975 380
se sídlem Rovníková 1460/10, 040 12 Košice
(dále jen "Společnost" v příslušném gramatickém tvaru)
platné a účinné při provozování portálu a poskytování služby

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Portál Doménky.cz je internetový portál (dále jen portál) určený na inzerci internetových webových domén a služby při převodu, registraci domén.
 2. Server je datové úložiště určené Společností (dále jen Server), na kterém je uložen obsah Portálu zpřístupněn všem Účastníkem podle těchto podmínek (uvedených v posledním bodě tohoto článku) prostřednictvím internetové sítě.
 3. Společnost je obchodní společností založenou, vzniklou a zapsanou v příslušných rejstřících v souladu s příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky a je oprávněna provádět podnikatelskou činnost tak, aby mohla být provozovatelem portálu a zároveň poskytovatelem Služby.
 4. Obsah Portálu je veškerý grafický, textový nebo jiný obsah, který se Návštěvníkovi nebo Uživateli zobrazí při prohlížení Portálu. Společnost Webian s.r.o. jako vlastník Portálu vykonává všechna majetková práva autorů nebo jiných osob, které se svou tvůrčí duševní činností podíleli na vytvoření předmětného obsahu a má zároveň všechna práva k obsahu Portálu, který není jako předmět ochrany chráněný právem třetí osoby z oblasti práva duševního vlastnictví. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že obsahem Portálu je veškerý software, který má možnost Návštěvník při prohlížení Portálu nebo Uživatel při využívání Služby používat. Vždy když se v těchto podmínkách použije pojem obsah Portálu, myslí se tím obsah Portálu jako celek a zároveň každá jeho část, pokud není v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak. Bez předchozího souhlasu společnosti nemá Návštěvník ani Uživatel právo obsah Portálu nebo jeho část použít.
 5. Návštěvník portálu je jakákoli osoba, která zobrazí obsah Portálu ve svém zařízení (mobilním, stolním, velkoplošném) umožňujícím vizuálně mu zobrazit obsah Portálu. Mezi návštěvníky patří i robot procházení.
 6. Osobou používající Portál je uživatel splňující podmínky Portálu (dále jen Uživatel), který je registrován na Portálu se souhlasem Společnosti, s přiděleným uživatelským jménem.
 7. Uživatelský účet (dále jen Účet) je pracovní prostředí Uživatele, ke kterému získá Uživatel přístup po provedení registrace a jejím potvrzení ze strany Portálu e-mailem o souhlasu. Účet slouží k využívání služby Uživatelem. Přístup ke každému Uživatelskému účtu je obecně definován unikátním spojením dvou informací - přihlašovacího jména a hesla vázajícího se k přihlašovacímu menu.
 8. Souhlas Společnosti je potvrzení e-mailovou zprávou v oblasti aktivit spojených s provozem portálu týkajících se Uživatele, tj Registrace na portál, potvrzení přidání Inzerátu, potvrzení přidání Příspěvku.
 9. Obsah Uživatele je pro účely těchto podmínek grafický, textový, datový nebo jiný obsah (zejména inzeráty) vytvořen Uživatelem prostřednictvím zvláštního programového prostředí Portálu, a to prostřednictvím Účtu Uživatele, uložený na úložiště dat určené Společností při využívání Služby. Obsah Uživatele není obsahem Portálu s tím, že je majetkem Uživatele a za soulad obsahu Uživatele s příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky odpovídá v plném rozsahu Uživatel.
 10. Inzerát jako předmět inzerce je soubor informací textového, grafického a datového charakteru, představující objekt, který je předmětem nabídky a poptávky ve smyslu zaměření Portálu.
 11. Inzerent je Uživatel, který prostřednictvím Inzerátu prezentuje vlastní elektronický produkt nebo jeho duševní vlastnictví nebo duševní vlastnictví nebo produkt jiné osoby, pokud k tomu má povolení od vlastníka nebo držitele autorských práv.
 12. Služba je pro účely těchto všeobecných podmínek služba možnosti přidat Inzerát nebo využívat jiné služby související s inzercí (dále jen Služba) v zájmu realizace obchodu v rozsahu dle nabídky zpřístupněné veřejnosti na Portálu a určené Společností. Službu poskytuje společnost bezplatně nebo se zpoplatněním v závislosti na typu inzerátu.
 13. Bezplatný inzerát je inzerát s omezenou dobou platnosti 60 dní, přičemž v rámci jednoho uživatelského účtu je počet inzerátů neomezený. Bezplatný inzerát je ve smyslu ochrany proti spamu a zahlcování nabídky schvalován Support oddělením, které posuzuje originalitu nabídky do 24 hodin od odeslání inzerátu z pridávacieho formuláře.
 14. Zpoplatněný inzerát je inzerát s dobou platnosti 60 dní a s možností aplikování dalších doplňkových služeb. Inzerát je možné aktivovat prostřednictvím SMS s auto obnovou nebo prostřednictvím Kreditu.
 15. Doplňková služba je služba vázána na Zpoplatněný inzerát nebo soubor Zpoplatněných inzerátů Inzerenta.
 16. Kredity jsou vyjádřením zůstatku na účtu, kterým lze hradit publikování jednotlivých Zpoplatněných Inzerátů a využívat Doplňkové služby. 
 17. Služba Topování inzerátu je služba vázána na Zpoplatněný inzerát a představuje zvýhodnění pozice inzerátu oproti ostatním inzerátem. To znamená, že po provedení Topování se inzerát posune na začátek nabídky a výsledků vyhledávání. Pořadí je podle data začátku aktuálního Topování iv případě vícenásobného topování.
 18. Technické zařízení je zařízení obsahující hardwarové a softwarové vybavení umožňující připojení k Portálu v prostředí elektronické komunikační sítě internet, prohlížení obsahu Portálu a využívání Služby, zejména osobní počítač nebo notebook nebo tablet nebo smartphone. Technické zařízení nemusí být ve vlastnictví Návštěvníka nebo Uživatele. Za jeho použití v souvislosti s prohlížením Portálu nebo využitím služby odpovídá výlučně Návštěvník nebo Uživatel.
 19. Účastníky těchto podmínek jsou ne výlučně, ale kumulativní: Společnost, Návštěvník, Uživatel, Třetí osoba, Vlastník autorských práv nebo duševního vlastnictví k předmětu inzerce.
 20. Platby prostřednictvím kreditu a SMS jsou definovány podle aktuálního ceníku:Inzerát je možné vložit i bezplatně

 

II. Pravidla pro užívání Portálu

 1. Návštěvník má právo prohlížet si obsah Portálu s využitím technického zařízení.
 2. Návštěvník je povinen při prohlížení Portálu a jakékoli části obsahu Portálu postupovat takovým způsobem, aby svým jednáním nezasahoval do práv Společnosti nebo jiných Návštěvníků nebo Uživatelů nebo třetích osob. V případě, že k takovému zásahu dojde, Návštěvník nebo Uživatel odpovídá za následek tohoto zásahu samostatně, a to bez účasti Společnosti.
 3. Návštěvník ani Uživatel nemá oprávnění přebírat obsah Portálu z prostředí Portálu do Technického zařízení nad rámec obsahu Portálu určeného Společností ke stažení do Technického zařízení, ani si z obsahu Portálu vyhotovovat žádný obrazový nebo zvukový nebo zvukovoobrazový záznam. V případě, že Návštěvník tyto své povinnosti poruší, odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Společnosti a / nebo jiným Návštěvníkům nebo jiným Uživatelům nebo třetím osobám.
 4. V případě, že je obsahem Portálu prostor pro vyjádření názoru nebo jiného vyjádření návštěvníka ke konkrétní skutečnosti, Uživatel je rovněž povinen postupovat podle ustanovení čl. II odst. 2 těchto podmínek. V případě, že bude možné takovýto zásah předpokládat, Společnost si vyhrazuje jednostranně právo takový názor z obsahu Portálu stránky odstranit. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že společnost neodpovídá za jakýkoliv názor zobrazen prostřednictvím internetové stránky; za obsah názoru nebo jiného vyjádření a případné porušení všeobecně závazných právních předpisů platných a účinných na území České republiky odpovídá samostatně Uživatel.
 5. Návštěvník ani Uživatel nemá oprávnění bránit v přispívání jiným přispívajícím.
 6. Používateľ nesmí prostor určený k diskusi zneužívat na reklamu nebo propagaci své nebo jiné osoby. Není přípustné propagovat zboží nebo služby nesouvisející s elektronickým produkty, nebo doménami. Návštěvník nesmí nabízet práci.
 7. Výjimka k bodu 6. tohoto článku platí v případě obsahu Uživatele, který Uživatel přidá v sekcích portálu na to přímo určených pokud jsou dostupné a vyznačeny následovně: Sekce Portálu přímo určené na zveřejňování obsahu, který se týká příspěvků, vylučovaných z běžného obsahu podle bodu 6. tohoto článku, jsou 'Nabídka práce', 'Nabídka obsahu', 'Poptávky' a 'Vývoj'.
 8. Uživatel není oprávněn zlepšovat pozici Bezplatného inzerátu ve výpisu nabídky opakovaným smazáním a znovupridaním inzerátu s obsahem, který představuje stejný inzerát. Pravidelný posun na první pozici ve výpisu nabídek je možný aktivaci zpoplatněn inzerátu, přičemž zvýhodnění Inzerátu lze provést prostřednictvím příslušné Doplňkové služby Topování.
 9. Poživatel nemá právo žádat odměnu za obsah, který přidal do prostředí Portálu.
 10. V případě porušení podmínek Uživatelem je Společnost oprávněna odstranit jakýkoliv obsah, který přidal do prostředí Portálu Uživatel.
 11. V případě porušení podmínek Uživatelem je Společnost oprávněna vyřadit nebo odstranit přístup Uživatele, který porušil Podmínky.

 

III. Práva a povinnosti účastníků

 1. Používateľ má právo používať Účet na potreby využívania Služieb. Pri zadávaní inzerátov je Používateľ povinný postupovať takým spôsobom, aby dopyt alebo ponuka predmetu inzercie bola vymedzená jednoznačne, bez akýchkoľvek pochybností a bez akýchkoľvek propagačných informácií; za propagačné informácie sa nepovažuje označenie Používateľa, t.j. používateľské meno.
 2. Uživatel je povinen postupovat tak, aby nedošlo k neoprávněnému vstupu do Účtu Uživatele osobou, která na vstup do tohoto Účtu není oprávněná, zejména je povinen provést všechna opatření, aby zamezil úniku údajů přihlašovacího jména a hesla, jinak odpovídá za veškerou škodu, kterou v důsledku této skutečnosti utrpí Společnost nebo jiný Uživatel nebo Návštěvník nebo třetí osoba.
 3. Uživatel nemá oprávnění do prostředí Portálu importovat resp. automatizovaně vkládat jakékoliv inzeráty s využitím exportní importních softwarových systémů bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.
 4. Společnost si vyhrazuje právo umístit na fotografie nebo snímky Projektu přidány v rámci obsahu Uživatele do prostředí Portálu vodoznak s označením loga nebo adresy domény Portálu nebo loga Portálu.
 5. Společnost má právo k Inzerátu umístit informace dostupné z veřejných zdrojů, zejména informace týkající se domény, zdrojového kódu, případně informace vycházející z veřejně dostupných analýz na základě předmětu inzerátu, jako jsou Stav a Registrátor domény, historie domény apod.
 6. Obsah Uživatele má Uživatel právo archivovat na Serveru po dobu určenou Společností nejpozději po dobu, kterou Uživatel povolil ve smyslu GDPR. Obsah, zejména fotografie, je uživatel povinen na vlastní náklady vypořádat tak, aby ho měl právo použít při využití služby. Uživatel má právo požádat společnost o okamžité odstranění Účtu nebo obsahu Uživatele s tím, že Společnost po obdržení takového požadavku Účet zruší a nenávratně odstraní obsah Uživatele neprodleně po obdržení žádosti uživatele smazáním všech dat, která jsou součástí obsahu Uživatele. Za odstranění obsahu uživatele si Společnost nebude účtovat žádné poplatky nebo ceny. Smazání obsahu Uživatele má společnost právo odmítnout v případě, pokud by jeho provedením došlo k újmě na majetku nebo právech Společnosti nebo jiných Návštěvníky či jiných Uživatelů nebo třetích osob.
 7. Osobní údaje Uživatele jsou chráněny ve smyslu dokumentu GDPR
 8. V případě, že objektivně existuje předpoklad Společnosti o tom, že Uživatel ukládá na Server v rámci využívání Služby data (zejména inzeráty), které nesouvisí s prováděním obchodů s elektronickými produkty nebo zasahují do práv Společnosti, jiných Uživatelů, jiných Návštěvníků nebo třetích osob nebo jsou v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky, Společnost má právo jednostranně nenávratně odstranit veškerý obsah Uživatele ze Serveru jeho smazáním. Před uskutečněním zrušení Účtu a nevratným smazáním obsahu Uživatele Společnost o navrhovaném úkonu uživatele může uvědomit. Společnost v takovém případě neodpovídá za škodu, která v důsledku tohoto řízení může Uživateli vzniknout.
 9. Společnost si vyhrazuje právo zrušit účet nebo nevratně vymazat obsah Uživatele na základě opakovaného porušení podmínek.

 

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zpřístupnění veřejnosti prostřednictvím Portálu 20.1.2021.
Máte ještě otázky? Kontaktujte nás